/>

Nacházení životní harmonie a radosti pomocí jednoduchých technik

Pravidla soutěže

  1. Úvodní ustanovení

Tento dokument upravuje pravidla soutěží probíhajících na facebookové stránce Měním své nitro, měním svět umístěné na adrese: https://www.facebook.com/MenimSveNitroMenimSvet/ (dále Měním své nitro, měním svět). Je jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže, ze které je na něj odkazováno.

  1. Pořadatelka soutěže

Pořadatelkou soutěže je Ing. Daniela Frejková, Na Točně 2/V, 37701 Jindřichův Hradec, IČ 75976960, kontaktní e-mail: dani@nachazeni.cz.

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, provozována, spravována ani jakkoli podporována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

  1. Soutěžící

Soutěžícím se může stát jakákoli fyzická osoba ve věku 18 a více let. Účast v soutěži je dobrovolná.

Každý soutěžící se smí do soutěže zapojit pouze 1x. V případě, že vloží více soutěžních komentářů, bude do soutěže započítán pouze ten, který byl vložen jako první.

  1. Průběh soutěže

Úkolem soutěžících je připsat kdykoli v době soutěže komentář pod soutěžní příspěvek v souladu s podmínkami uvedenými přímo v soutěžním příspěvku. Přesný termín konání soutěže je uveden přímo v soutěžním příspěvku, pod který soutěžící připisují své soutěžní komentáře.

  1. Ceny v soutěži

Výhrou v soutěži je tištěný deník vděčnosti v anglickém jazyce. Pokud se do soutěže zapojí 40 a více osob, bude se soutěžit o 2 tištěné deníky vděčnosti. Obrázek deníku vděčnosti uvedený na Měním své nitro, měním svět je pouze ilustrační. Pokud pořadatelka již nesežene přesně takový deník, obdrží výherce deník v jiném (dostupném) designu.

  1. Určení výherce a vyhodnocení soutěže

Výherce bude určen losem. Do losování budou zařazeny všechny komentáře soutěžících splňující podmínky stanovené těmito pravidly a soutěžním příspěvkem. Losování proběhne do 10 dnů od ukončení soutěže.

Soutěžní komentáře budou očíslovány v pořadí, které bude určeno abecedně podle facebookového jména autora daného komentáře. Pomocí Internetu pak bude náhodně vylosováno výherní číslo a výhru získává komentář, kterému bylo toto číslo přiděleno. Přidělení čísel není možné rozporovat.

Jméno vylosovaného výherce bude oznámeno na Měním své nitro, měním svět v nejbližší možné době, nejpozději však do 2 týdnů od ukončení soutěže. Pro oznámení výherce bude zveřejněno celé jeho jméno, pod kterým se soutěže zúčastnil. Lze použít také profilovou fotografii zveřejněnou na jeho profilu na Facebooku v okamžiku zveřejnění vyhodnocení.

  1. Předání výher

Po vyhodnocení soutěže bude výherce (výherci) kontaktován pořadatelkou prostřednictvím zpráv na Facebooku za účelem získání adresy pro předání výhry. Výherce je povinen zaslat svoji korespondenční adresu pořadatelce na e-mail dani@nachazeni.cz do 3 dnů od zveřejnění vyhodnocení. Neučiní-li tak výherce v dané lhůtě, výhra propadá a bude využita v další soutěži.

V případě věcných výher budou tyto výhry rozesílány VÝHRADNĚ NA ADRESY V ČESKÉ REPUBLICE. Stane-li se výhercem osoba žijící v zahraničí, může jí být výhra zaslána na zahraniční adresu výhradně na její náklady, přičemž veškeré výdaje související se zasláním výhry je výherce v takovém případě povinen uhradit předem.

  1. Závěrečná ustanovení

Pořadatelka si vyhrazuje právo dále využít komentáře zveřejněné pod soutěžním příspěvkem (postem) v nezměněné podobě pro marketingové účely, do svých článků i pro příspěvky na Facebooku, a to jak v textové, tak v grafické podobě. Zároveň se zavazuje využít je pouze tak, aby nepoškodily dobré jméno soutěžícího, který je autorem takto použitého komentáře.

Ve výjimečných případech si pořadatelka vyhrazuje právo soutěž kdykoli v jejím průběhu pozastavit nebo zrušit. V takovém případě bude odebrán celý soutěžní post a komentáře vložené do soutěže nebudou použity.

Pořadatelka si rovněž vyhrazuje právo kdykoli upravit pravidla soutěží na Měním své nitro, měním svět v době, kdy neprobíhá na Měním své nitro, měním svět žádná soutěž, která na ně odkazuje, a to bez nutnosti informovat o jejich změnách fanoušky Měním své nitro, měním svět a další potenciální soutěžící.

Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně vyplatit hodnotu výhry.

Svojí účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Tato pravidla jsou platná od 13. 9. 2017.

 

 

Soutěž byla zařazena do největšího českého katalogu soutěží o ceny České-soutěže.cz.